U=U&ME

U=U&ME สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตร่วมกับเอชไอวี

U=U&ME สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตร่วมกับเอชไอวี

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 มูลนิธิเพื่อรัก (Love Foundation) ได้จัดงานถ่ายภาพที่มีความหมายและทรงพลังขึ้น ณ Crimson Studio ในใจกลางกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญที่มีชื่อว่า U=U&ME แคมเปญนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตร่วมกับเอชไอวี รวมถึงการต่อต้านการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อในสังคมไทย ซึ่งยังคงเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกและต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน แคมเปญU=U&ME มุ่งเน้นการเผยแพร่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องและทันสมัยเกี่ยวกับแนวคิด “U=U” (Undetectable = Untransmittable) หรือ “การตรวจไม่พบเชื้อเท่ากับไม่สามารถแพร่เชื้อได้” ซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก และสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำทั่วโลก แนวคิดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากชี้ให้เห็นว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และมีปริมาณไวรัสในเลือดต่ำจนไม่สามารถตรวจพบได้ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ และมีความสัมพันธ์ทางเพศโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการแพร่เชื้อ ข้อมูลนี้ไม่เพียงแต่ให้ความหวังแก่ผู้ติดเชื้อ แต่ยังช่วยลดความกลัวและการตีตราในสังคมอีกด้วย แคมเปญ U=U&MEผู้เข้าร่วมถ่ายภาพ ในงานถ่ายภาพครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมที่มีบทบาทสำคัญในสังคมไทยหลายท่าน ซึ่งแต่ละท่านล้วนมีอิทธิพลต่อความคิดและทัศนคติของสาธารณชน ได้แก่ การมีส่วนร่วมของบุคคลเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ และการเข้าถึงของแคมเปญ แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนในการต่อสู้กับการตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวี แคมเปญ “U=U&ME” มีเป้าหมายที่ครอบคลุมและลึกซึ้ง มูลนิธิเพื่อรัก (Love Foundation) มีแผนการดำเนินงานที่ครอบคลุมและต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแคมเปญ โดยจะเผยแพร่ภาพและเนื้อหาจากการถ่ายภาพครั้งนี้ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งสื่อสังคมออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และการจัดนิทรรศการในพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้าง นอกจากนี้ … Read more