Contact

Contact

Reach out to us to schedule an appointment today.

PrEP (Pre-exposure Prophylaxis) เป็นวิธีป้องกันการติดเชื้อ HIV ก่อนที่จะสัมผัสเชื้อ โดยใช้ยาเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อสำหรับบุคคลที่อาจมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ HIV การใช้ยา PrEP ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงในการป้องกัน HIV หากใช้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง มันเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้บุคคลสามารถควบคุมและป้องกันสุขภาพของตนเองจากการติดเชื้อ HIV โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง เช่น คู่นอนของผู้ติดเชื้อ HIV บุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยง หรือบุคคลที่มีคู่นอนหลายคน การใช้ PrEP เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพทางเพศที่ครอบคลุมและต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด.

จองการรับเพร็พได้ที่ https://www.love2test.org/

Add your form here